Správa vodních toků

Výkon správy vodních toků obsahuje činnosti stanovené vodním zákonem a prováděcími vyhláškami. V případě výkonu služby hrazení bystřin se jedná o veřejnou nekomerční službu s cílem stabilizace odtokových poměrů v povodí. Služba hrazení bystřin je v českých zemích nepřetržitě od roku 1884 v přímé vazbě na lesní hospodářství.

Činnosti jsou zaměřeny na preventivní opatření a zejména na výstavbu a rekonstrukci objektů hrazení bystřin v oblastech zasažených povodněmi. Opatření jsou realizována převážně za účelem vytvoření retenčních prostorů pro zachycení splavenin, stabilizace podélného sklonu toků příčnými objekty a zajištění protipovodňové ochrany zkapacitněním koryt vodních toků. V rámci činností sloužících k naplňování veřejných zájmů (Program 2025 vyhlášený LČR, s. p.) jsou podporovány ohrožené druhy organismů s vazbou na vodní prostředí, provádí se likvidace invazních nepůvodních druhů rostlin, jsou obnovovány a čištěny studánky, zřizovány altány plnící funkci odpočívadel i informační tabule. Veškeré činnosti prováděné v souvislosti se správou toků jsou nekomerčního charakteru a nepřinášejí LČR, s. p. prakticky žádný zisk ve vztahu k celkovým vynakládaným finančním prostředkům.

Správa vodních toků a prováděná opatření (opravy, rekonstrukce a nové investice) jsou financována z vlastních zdrojů a částečně z dotačních prostředků. Z dotací se jedná o opatření prováděná ve veřejném zájmu prostřednictvím § 35 lesního zákona, z programů MZe Podpora prevence před povodněmi a program na odstranění povodňových škod na státním vodohospodářském majetku. Dále jsou využívány prostředky z fondů EU – Program rozvoje venkova a Operační program Životní prostředí. Částečně na opatření na drobných vodních tocích přispívají Kraje ze svých rozpočtů.

Oblastní ředitelství severní Čechy spravuje ve své územní působnosti vodní toky v celkové délce 3 593 km s podélnými úpravami na 367 km a 503 kusy příčných objektů. V majetku evidujeme 155 kusů vodních nádrží. Spravované území je rozděleno do 6 rajónů:

rajón

správce toků

mob.

e-mail

601

Ing. Jaroslav Černaj

724524910

jaroslav.cernaj@lesycr.cz

602

Martin Kienast, DiS.

725838899

martin.kienast@lesycr.cz

603

Ing. Pavel Mitura

725257877

pavel.mitura@lesycr.cz

604

Olga Hradecká

725838901

olga.hradecka@lesycr.cz

605

Ing. Lubomír Šťastný

724614012

lubomir.stastny@lesycr.cz

606

Michal Koudela

725257612

michal.koudela@lesycr.cz

Výkon správy vodních toků

Práva a povinnosti – výkon činnosti správy vodních toků:

 • dle vyhlášky č. 178/2012 Sb. sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku;
 • pečovat o koryta vodních toků, zejména odstraňovat závažné závady
 • udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, popřípadě břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku vysazovat s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala původnímu přírodnímu stavu, pokud takovéto povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků;
 • provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku;
 • dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád;
 • připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku;
 • vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku;
 • spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích a informovat příslušné úřady o nahlášené havárii;
 • provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru;
 • zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě;
 • plnit úkoly při ochraně před povodněmi;
 • oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě;
 • spolupracovat s ostatními správci vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků;
 • spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů;
 • vést evidenci vodních toků dle vyhlášky MZe č. 252/2013 Sb.
 • stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků;
 • vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit;
 • vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu.