Charakteristika území OŘ severní Čechy

Zájmové území OŘ zahrnuje části kraje Karlovarského, Královehradeckého, Libereckého, Středočeského, Ústeckého a část kraje Hlavní město Praha.

Organizační jednotka podniku Lesy České republiky, s.p. – Oblastní ředitelství severní Čechy (OŘ) vznikla k 1.1. 2021 v rozsahu územní působnosti původního Krajského ředitelství Teplice a části Krajského ředitelství Liberec. Do organizační struktury OŘ byla s účinností od 1.1. 2021 rovněž začleněna oblastní Správa toků – Oblast povodí Ohře. Oblastní ředitelství severní Čechy sídlí na adrese Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice. Činnost OŘ je dále organizačně rozdělena na úsek lesního hospodářství, vodního hospodářství a investic a úsek ekonomický.

Majetek státu, se kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p. spravuje 10 lesních správ – LS Česká Lípa, LS Děčín, LS Ještěd, LS Klášterec, LS Křivoklát, LS Litoměřice, LS Litvínov, LS Lužná, LS Rumburk a LS Žatec. Správa vodních toků je rozdělena do 6 rajónů, kdy ke každému rajónu je přidělen jeden správce toků.

Většina činností a služeb je zajišťována prostřednictvím podnikatelských subjektů na základě smluvních vztahů, uzavřených v souladu se zákonnými ustanoveními ČR. Veškeré lesní hospodářské celky obhospodařované Lesy České republiky, s.p. získaly certifikát PEFC.


Přehled Přírodních lesních oblastí (PLO) na území OŘ s uvedenou lesnatostí

PLO č. 1 – Krušné hory – lesnatost 66,9 % PLO č. 2  – Podkrušnohorské pánve – lesnatost 4,5 % / PLO č. 5  – České středohoří –  lesnatost 26,5 % / PLO č. 9 – Rakovnicko-kladenská pahorkatina – lesnatost 28,14 % / PLO č. 8 – Křivoklátsko a Český kras – lesnatost 38,65 % PLO č. 17 Polabí – lesnatost 14 % / PLO č. 18 – Severočeská pískovcová plošina a Český ráj – lesnatost 39 % / PLO č. 19 – Lužická pískovcová vrchovin – lesnatost 74 % / PLO č. 20 – Lužická pahorkatina – lesnatost 28 % / PLO č. 21 – Jizerské hory a Ještěd – lesnatost 74 % / PLO č. 23 – Podkrkonoší – lesnatost 30 %

 


Rozmanitost přírodních podmínek, a s tím související pestrost druhové skladby lesních porostů, je na území OŘ značná a plná kontrastů.

Krušné hory s převahou hospodářské dřeviny – smrku ztepilého. V minulosti odvodněná rašeliniště (Cínovecké, Novoveské), která jsou v současné době po částech revitalizována ve snaze obnovit jejich schopnost zadržovat vodu v krajině. Náhorní plato Krušných hor bylo v minulém století zasaženo imisemi s následným hynutím smrku ztepilého, který nahradily odolnější dřeviny. Tyto náhradní porosty jsou nyní na hranici životnosti opět rekonstruovány.

Údolí vodotečí a JV svahy porostlé starými bukovými porosty. Podkrušnohorské pánve silně ovlivněné hornictvím s lesnicky rekultivovanými výsypkami.

Pískovcové skály, náhorní plošiny a hluboké kaňony v příhraniční oblasti kolem řeky Labe s výrazným zastoupením smrku ztepilého, borovicí lesní i nepůvodní bor. vejmutovky, která na písčitém podloží expanduje. 

Stejnověké porosty smrku ztepilého vysazené v Lužických horách po mniškové kalamitě náchylné k napadení kůrovci. V kontrastu s nimi jsou zde zachované přírodě blízké porosty buku s příměsí javoru, jasanu a dalších list. dřevin. Jejich druhová pestrost je návodem k přeměně nově vysazovaných porostů se zvýšeným zastoupením listnatých dřevin.

Populace bledule jarní (výskyt kaňon Robečského potoka)

Směrem na jih se nachází krajina tvořená neovulkanickými vyvřelinami, plochými pánvemi s četnými rybníky a rašeliništi, skalními městy a meandrující řekou Ploučnicí s významným podílem přírodě blízkých ekosystémů.

Do zájmového území OŘ dále patří lesy na Ještědském hřbetu (horský smrko-bukový vegetační stupeň). České středohoří s charakteristickými čedičovými sopečnými kužely a významnými vrcholy (Milešovka, Raná), jehož JZ patří k nejteplejším a nejsušším místům České republiky. Oblasti Rakovnicko – Kladenské pahorkatiny s převážně smíšenými lesy (převládají domácími druhy smrku, borovice, dubu a buku).

Směrem na JV se rozkládá oblast Křivoklátska a Českého krasu s příjemnou členitostí krajiny s dominantou – řekou Berounkou a zachovalými smíšenými i listna-tými lesy (domácí borovice, smrk, z list. dřevin dub, buk lesní a lípa).

 Při správě státního majetku je kladen důraz i na myslivost, a to jak na chov zvěře ve volných honitbách, tak v oborní chovech.

V rámci rekreační funkce lesa je podporována turistika, jsou zřizovány naučné stezky, trasy pro pěší i cyklisty. Významná je i spolupráce s Klubem českých turistů, partnery ze SRN (projekt Labská stezka), ornitologickými spolky, či dalšími zájmovými spolky např. při údržbě běžeckých tratí. Vyškolení lesní pedagogové a lesní asistenti navštěvují s připravenými aktivitami žáky v MŠ i ZŠ nebo s nimi podnikají vzdělávací výlety po lesích v okolí. Těmto činnostem OŘ jsme se věnovali v samostatných záložkách.

Na území OŘ severní Čechy jsou vyhlášena četná velkoplošná i maloplošná chráněná území, stanoveny ptačí oblasti, evropsky významné lokality, protože lesy jsou domovem nejen mnoha běžných, ale i vzácných rostlinných a živočišných druhů.

Další informace k ochraně přírody, tipy na výlety najdete v charakteristikách jednotlivých lesních správ.

„LESU ZDAR!“