Lesní pedagogika

Lesní pedagogika se zabývá lesnickou a environmentální osvětou. Předává formou zábavy a her prostřednictvím lesního pedagoga důležité informace o lese a hospodaření v něm. Účastníci akcí lesní pedagogiky poznávají les formou zajímavých zážitků a učí se vnímat les všemi smysly. Tím se naučí les přirozeně vnímat a zapamatovat si důležité informace o lese i života v něm.

Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“.

LČR, s. p. se snaží o zapojení vlastních zaměstnanců do výchovné a osvětové práce s dětmi a mládeží s cílem pochopit les a jeho funkce, lesní hospodářství včetně všech aspektů s ním spojených a přírodní vztahy. Vyškolení lesní pedagogové se zabývají předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm.

Z akcí lesní pedagogiky, které proběhly v minulých letech:
  • Příměstský tábor při soukromě sportovní škole v Litvínově ze dne 28.7.2020

Na akci v Šumenském údolí se děti dozvěděli o hospodaření v lese, o boji proti kůrovci a vyzkoušeli si sázení stromů pod vedením místně příslušného revírníka LČR, pana Bradáče.

  • Dětský den Lesná, konaný dne 6. 9. 2020

Na této akci se podílíme společně se Vzdělávacím a rekreačním centrem Lesná. Koná se v prostředí Krušných hor a děti se zde zábavnou formou dovídají o lese, jeho fungování, přínosu pro životní prostředí i pro člověka a seznámí se s tvořením z lesních plodů. Tuto akci připravila za LČR paní Tučková.               

  • Projektový den 4.Mateřské školky Jirkov, konaný dne 2.10.2019

Na Zámeckém rybníku zámku Červený Hrádek u Jirkova se děti seznámily s lesními dřevinami, jejich druhy a způsoby rozeznávání a možnosti uplatnění, poznávaly lesní zvěř a zahrály si hry s lesní tématikou.  Akci za LČR vedly Pavlína Voláková, Jindřich Posselt, Lenka Kronďáková a Magdalena Tučková.

  • Den s LČR ze dne 1.6.2019

Akce pořádaná ve spolupráci s Okresním mysliveckým svazem Chomutov v rámci Mysliveckého dne na zámku Červený Hrádek u Jirkova. Zaměstnanci Lesní správy Litvínov připravili pro účastníky naučnou stezku od Zámeckého rybníka přes část Obory Červený Hrádek. Na stezce byla připravena různá stanoviště, např.  poznávání psů, poznávání stromů, myslivost, pohyb v lese za tmy, prolézání nory, rybaření. Na konci každý účastník obdržel upomínkové předměty a malé občerstvení (oplatku, buřtík na oheň).

  • Rozloučení se školou 25. 6. 2019

 prezentace lesní pedagogiky Lesní správy Žatec na akci pořádané Městských úřadem v Žatci pro žáky základních škol. LČR zde prezentují vždy aktuální vývoj v lesnictví (např. boj s kůrovcem) a myslivosti prostřednictvím mj. ukázek sazenic lesních dřevin, ukázky dřeva, semen lesních dřevin, shozy jednotlivých druhů zvěře. Poznávání lesní zvěře a dřevin zábavnou formou.

  • Letní tábor Sádek u Nečemic 8.7.2019

Lesní pedagogové LS Žatec zavítali mezi děti na letním táboře Sádek u Nečemic v rámci tematického dne. Děti byly seznámeny s lesnictvím a prací lesníků, se životem v lese a také s myslivostí. Dětem byla také připravena „poznávací stezka“ s několika stanovišti s různými úkoly (např. poznávání stromů nebo zvěře). Za splněné úkoly byly děti odměněny drobnými cenami s logem LČR.

  • LS Lužná,revír Bílichov,24.9.2020 návštěva MŠ Klobuky

Pro děti byly připraveny krátké zábavné soutěže na téma : „Zvířata v lese, Naše ptactvo, Lesní plody“.