Bezpečnost návštěvníků

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY LESA V CHKO LUŽICKÉ HORY A CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Vážení návštěvníci lesa,

lesy v CHKO Lužické hory a CHKO Labské pískovce jsou zasaženy rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. Na srážky chudé období v letech 2015–2019 podlomilo zdraví stromů tak, že nedokáží odolat kůrovcům. Na lesních pozemcích chráněných krajinných oblastí jsou v zájmu ochrany přírody ponechávány stojící souše, zlomy, pahýly, ale i pruhy usychajících či uschlých stromů mezi jednotlivými pasekami. Mrtvé dřevo obohacuje přírodní ekosystém. Stává se domovem hmyzu, poskytuje možnost hnízdění ptactvu a umožňuje vývoj saprofytických hub. Bude zajímavé pozorovat jejich další vývoj, avšak z bezpečné vzdálenosti…

Buďte, proto prosím v lese opatrní. Mějte na paměti vysoké nebezpečí pádu stromů nebo jeho částí, které za zhoršených povětrnostních podmínek (vítr, déšť atd.) ještě narůstá. Vstup do přírody a do lesů je na vlastní nebezpečí.

Při vstupu do lesa je každý povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno. Dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených. Uvedená povinnost platí i při pohybu na účelových komunikacích v lese, vyznačených stezkách, pěšinách a trasách, odpočinkových místech a tábořištích. Vlastník lesa neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě… (§ 19 zákona č. 289/95 Sb., o lesích).

Každý je povinen při pohybu na cizích pozemcích včetně pohybu na pozemcích komunikacích, stezkách a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech, tábořištích a v altáncích mimo zastavěná území obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na těchto pozemcích a nebezpečím v přírodě obvyklým. Vlastníci pozemků neodpovídají za škody na majetku, zdraví nebo životě … (§ 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

Situace, ve které se nacházíme, není lehká a věřte, že nás stojí nemalé úsilí ji zvládnout. Děkujeme proto za Vaše pochopení i zvýšenou opatrnost při návštěvě lesa.

S pozdravem „Lesu zdar!“