Realizované stavby

Název stavby LČR – Vracíme vodu lesu v Libereckém kraji
Zdroj financování prostředky LČR za finanční podpory Libereckého kraje ve výši 70% celkových nákladů (338 410,10 Kč bez DPH)
Cena 483 443,- Kč bez DPH
Rok dokončení 2021

Realizace 21 ks zemních tůní a 3 ks zemního hrazení odvodňovacích rýh pro podporu retence vody v krajině.


Název stavby MVN Rynoltice (Polesí)
Zhotovitel projektové dokumentace TERRAPROJEKT, v.o.s.
Zhotovitel stavby HBAPS, s.r.o.
Zdroj financování § 35 lesního zákona
Cena 2 162 497,- bez DPH
Rok dokončení 2017

Stavba se nachází v katastrálním území Polesí u Rynoltic na lesním pozemku, kterým protéká bezejmenná vodoteč, která je pravostranným přítokem Panenského potoka. Jedná se o průtočnou malou vodní nádrž spadající do IV. kategorie TBD. V rámci stavby byla vybudována hráz se štěrkovou komunikací, betonový sdružený objekt s kamenným obkladem a dlážděným dnem, požerák s dvojitou dlužovou stěnou a samotná zemní zdrž o objemu vody 2 266 m3. Malá vodní nádrž má krajinotvornou funkci, zadržuje vodu v krajině a pozitivně přispívá ke zvýšení biodiverzity v jejím úzkém ale i širším okolí.


Název stavby Revitalizace pravobřežního přítoku Bynoveckého potoka /1.etapa – úpravy mimo obec
Zhotovitel projektové dokumentace Terén Design s.r.o.
Zhotovitel stavby ZVÁNOVEC a.s.
Zdroj financování Operační program životního prostředí
Rok dokončení 2014

Stavba se nachází v extravilánové části obce Huntířov tvořené loukami a pastvinami. V letech 2013 – 2014 byla provedena rekonstrukce stávajícího rybníka s rozšířením a navýšením hráze, byl vybudován bezpečnostní přeliv a došlo k osazení nového výpustného objektu. Zároveň byla výše po toku vybudována zemní hráz sloužící jako průtočné hrazení vodního toku, za kterým je vytvořen mokřad. Součástí stavební akce byla také rekonstrukce rozpadlého suchého poldru vybudovaného v minulostí jako součást odvodnění pozemků na tůň s přetékanou hrází. Stávající zahloubený kanalizovaný úsek vodního toku vedoucí luční tratí byl revitalizován vytvořením nového mělkého meandrujícího koryta vodního toku, odpovídajícího běžným přírodním rozměrům v území daného typu. Původní, příliš zahloubené koryto bylo přetvořeno na soustavu  na sebe navazujících tůní zřízením nízkých zemních hrázek. Realizace této stavby má příznivé dopady na rozvoj druhů vázaných na vlhké a mokřadní biotopy a tekoucí vody, což zásadním způsobem podporuje rozvoj biodiverzity v dotčeném a navazující prostředí.

 


Název stavby Studený potok, ř.km 0,700 – 1,340 
Cena 1 011 290,- bez DPH
Popis

Oprava příčných objektů a podélného opevnění koryta vodního toku s doplněním nového zdiva, záhozů a vytvořením balvanitého skluzu. Odstranění sedimentů z koryta vodního toku

Rok dokončení 2019

Název stavby PPO Studený potok – přehrážka, ř.km 2,0
Cena 1 147 336,- bez DPH
Popis  
Rok dokončení 2014

Štěrková přehrážka se nachází na okraji intravilánu obce Studený, na hranici komplexu lesních pozemků a intravilánu obce na území CHKO Lužické hory. Těleso retenční přehrážky je jak v základové části, tak v nadzákladové části vybudováno ze zdiva z lomového kamene, z důvodu zachování krajinného rázu byl jako vhodný kámen zvolen čedič. Cílem stavby retenční štěrkové přehrážky bylo zamezení pohybu splavenin z horní části povodí do níže ležících úseků toku, zejména pak do prostoru zastavěného území obce Studený. Nezbytnost tohoto protipovodňového opatření byla prokázána při bleskových povodních v červnu a srpnu 2010, kdy po masivním uvolnění splavenin v horní části povodí došlo k jejich usazení v korytě toku a jeho nivě a k následným škodám jak na opevnění koryta toku, tak i na obecním a soukromém majetku v řádu několika desítek milionů korun. 


Název stavby Bynovecký potok, ř.km 0,035 – 0,230 
Cena 324 936,- bez DPH
Popis Pročištění průtočného profilu koryta vodního toku
Rok dokončení 2020

Název stavby Tůně
Cena 284 462,- bez DPH
Popis

Obnova nebo výstavba nových tůní pro zlepšení vodního režimu v lese, vytvoření lokalit zadržující malé množství vody pro potřeby živočichů a rostlin vázaných na vodní režim. Na území stávajícího OŘ SČ bylo realizováno celkem 5 akcí s různým počtem tůní.

Rok dokončení 2020

Název stavby Těchlovický potok, ř.km 0,9463 – 1,0643
Cena 219 990,- bez DPH
Popis

Zajištění bezpečnosti provozu v přímém souběhu místní komunikace a vodního toku.

Rok dokončení 2020

Název stavby Velenický potok, ř.km 0,035 – 0,770
Cena 708 887,- bez DPH
Popis

Odtěžení retenčního prostoru přehrážky

Rok dokončení 2019

Název stavby VD Býčkovice
Cena 17 788 052,- bez DPH
Popis

Odtěžení sedimentu a oprava opevnění koryta vodního toku pod sdruženým objektem

Rok dokončení 2020

Název stavby Zdislavský potok, ř.km 2,74-4,97
Cena 2 410 153,- bez DPH
Popis

Oprava opevnění koryta vodního toku v intravilánu obce

Rok dokončení 2019

Název stavby Dobrnský potok, ř.km 3,46 – 4,27
Cena 107 867,- bez DPH
Popis

Obnovení průtočného profilu koryta vodního toku v intravilánu obce

Rok dokončení 2020

Název stavby Mukovský potok
Cena 795 053,- bez DPH
Popis

Obnovení průtočného profilu, oprava koryta vodního toku v intravilánu obce a odstranění nevhodného břehového porostu

Rok dokončení 2020

Název stavby Miřetický potok, ř. km 0,00 – 3,20 (Skalní potok)
Cena 2 572 848,- bez DPH
Popis

Oprava příčných objektů a podélného opevnění koryta vodního toku. Odstranění nevhodného břehového porostu

Rok dokončení 2019

Název stavby Doubický potok, ř.km 4,320 – 4,650, Doubice
Cena 2 827 481,- bez DPH
Popis

Oprava příčných objektů a podélného opevnění koryta vodního toku s doplněním nového zdiva a rovnanin

Rok dokončení 2019